Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací ze dne 28.2.2024, usnesení č 16-285

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na obecním úřadě - Obec Malonty, Malonty 27, 382 91 Malonty v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí 7:00 – 11:30         12:00 – 17:00
  Úterý 7:00 – 11:30         12:00 – 15:30
  Středa 7:00 – 11:30         12:00 – 17:00
  Čtvrtek 7:00 – 11:30         12:00 – 15:30
  Pátek 7:00 – 11:30        

   

 2. Telefonické podání: pevná linka - +420 380 325 120
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete na stránce Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@obecmalonty.cz,  elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obec Malonty, Malonty 27, 382 91 Malonty.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací. 

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě  Obec Malonty, Malonty 27, 382 91 Malonty v úředních dnech a hodinách:

Pondělí 7:00 –  11:30        12:00 – 17:00
Úterý 7:00 – 11:30         12:00 – 15:30
Středa 7:00 – 11:30         12:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 11:30         12:00 – 15:30
Pátek 7:00 – 11:30        

Telefonické podání: pevná linka: +420 380 325 120

poštou na adresu Obec Malonty, Malonty 27, 382 91 Malonty

Elektronicky na e-mail: podatelna@obecmalonty.cz  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 6z3b6a8
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě - Obec Malonty, Malonty 27, 382 91 Malonty.
 • Poštou na adresu Obec Malonty, Malonty 27, 382 91 Malonty
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 60 min.)

200,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2,00 / 5,00 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

0,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně vynaložených nákladů

Formuláře